Polityka prywatności

Definicje

 • Klient - osoba fizyczna, firma lub organizacja, która zawarła z Dostawcą Umowę.
 • Regulamin - regulamin korzystania z serwisu administrowanego przez Dostawcę oraz regulujący zasady współpracy Klienta i Dostawcy w zakresie świadczonych przez Dostawcę Usług, umieszczony przez Dostawcę na stronie https://www.ugu.pl/regulamin.
 • Serwis - administrowana przez Dostawcę strona internetowa dostępna w domenie www.ugu.pl umożliwiająca zalogowanym Klientom posiadającym dostęp do panelu użytkownika na zamawianie i zarządzanie Usługami oraz korzystanie z funkcjonalności udostępnionych przez Dostawcę.
 • Umowa - umowa zawarta przez Dostawcą i Klienta w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest współpraca Stron oraz świadczenie przez Dostawcę Usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Zamówieniach.
 • Usługi - usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Klienta na warunkach określonych w Umowie.

Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma NETMIX z siedzibą w Poznaniu, ul. Bóżnicza 12/4, NIP 672-183-55-83, z którym możesz kontaktować używając formularza kontaktowego na stronie https://www.ugu.pl/kontakt (zwany dalej: "Dostawcą" lub "Administratorem").
 2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i wykorzystywania przez Dostawcę danych osobowych Klientów, osób korzystających z Usług lub odwiedzających strony internetowe Dostawcy w domenie www.ugu.pl. Znajdują się tu wszelkie informacje na temat tego w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe.
 3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji, utworzenia konta, świadczenia przez Dostawcę zamówionych przez Ciebie Usług, spełnienia przez Dostawcę obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (między innymi takich jak obsługa zgłoszeń i reklamacji, świadczenie pomocy technicznej, obsługa rozliczeń finansowych, wystawianie dokumentów księgowych, wykrywanie nadużyć, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń, ulepszanie funkcjonowania Serwisu, jego funkcjonalności oraz świadczonych Usług, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników korzystających z Usług, prowadzenia marketingu bezpośredniego). Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu przesyłania Tobie pocztą elektroniczną treści marketingowych, w szczególności informacji o Usługach Dostawcy, o ile udzieliłeś na to odrębnej zgody.
 5. Przetwarzanie Twoich danych osobowych, których zbieranie i przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) lub lit. f) RODO, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zawartej przez Ciebie z Dostawcą, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, odbywa się bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie odrębnej zgody.
 6. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art, 6 ust. 1 lit. a) RODO), masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dostawca może uzależnić zawarcie Umowy i świadczenie Usług od podania danych osobowych wymaganych do jej zawarcia i świadczenia Usługi.
 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, a po upływie tego okresu przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres przewidziany dla tych roszczeń przepisami prawa. Dane przetwarzane w celu prowadzenia przez Dostawcę marketingu bezpośredniego będą przetwarzane przez okres do wniesienia sprzeciwu przez Klienta. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora np. zbierane na potrzeby dostosowania i rozwoju funkcjonalności Serwisu lub Usług będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub do momentu ich zdezaktualizowania.
 9. Klient przekazując Dostawcy dane osobowe osób trzecich każdorazowo oświadcza, że posiada ważną podstawę prawną do przekazania tych danych Dostawcy.
 10. Administrator gromadzi następujące informacje:
  1. Dane osobowe, które dobrowolnie przekazałeś Dostawcy, np. w związku z rejestracją, za pomocą formularzy dostępnych w ramach panelu użytkownika oraz stron internetowych Dostawcy lub podczas kontaktu z Dostawcą. Są to między innymi:
   • dane pozwalające na identyfikację Ciebie, prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej lub reprezentowanego przez Ciebie przedsiębiorcy (m.in. imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON);
   • dane adresowe (m.in. miasto, ulica);
   • dane kontaktowe (adres e-mail, nr tel., adres do korespondencji).
  2. Dane które gromadzimy automatycznie, podczas Twojej aktywności i działań podejmowanych w ramach panelu użytkownika, np. w związku ze zmianami w zamówionych Usługach, płatnościami. Są to między innymi:
   • informacje dotyczące sposobu płatności, w tym rachunku bankowego, kont z serwisów płatności internetowej oraz innych informacji związanych z wykonanymi na rzecz Dostawcy płatnościami,
   • informacje związane z zamówionymi i wykonanymi Usługami, np. w ramach historii operacji i zamówień,
  3. Dane które przekazałeś w trakcie kontaktu z Dostawcą lub pomocą techniczną Dostawcy, w ramach formularzy kontaktowych, wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych, systemu zgłoszeń oraz korespondencji tradycyjnej. Są to między innymi data, godzina i przyczyna kontaktu, transkrypcje rozmów tekstowych wykonywanych z użyciem komunikatorów internetowych oraz informacje przekazane podczas kontaktu telefonicznego.
 11. Twoje dane mogą być przekazywane wyłącznie zaufanym partnerom przetwarzającym je na zlecenie Dostawcy, w tym podmiotom świadczącym usługi techniczne związane z rozwijaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych Dostawcy (w tym rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) oraz podmiotom świadczącym inne usługi związane z bieżącą działalnością Dostawcy, w tym świadczonymi przez Dostawcę Usługami, w szczególności podmiotom realizującym płatności elektroniczne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, pocztowe, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym.
 12. Masz prawo do wglądu do Twoich danych osobowych, a jeśli są nieprawidłowe, do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia.
 13. Masz prawo do zgłoszenia żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub nie są już potrzebne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.
 14. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 15. Masz prawo otrzymać i przenosić dostarczone dane osobowe, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonych zgód i w związku z Umową, w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 16. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych - na okres pozwalający Dostawcy na sprawdzenie prawidłowości danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych, w zamian żądając ograniczenia ich wykorzystania,
  3. Dostawca nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, jednak potrzebujesz tych danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Dostawcy są nadrzędne wobec Twoich),
 17. Masz prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 18. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie, może uniemożliwić, w zależności od konkretnego przypadku, rejestrację w Serwisie, utworzenie Konta oraz zawarcie Umowy, korzystanie z Usług lub otrzymywanie treści marketingowych.
 19. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
 20. Dane osobowe przetwarzane przez Dostawcę nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowy.

Logi Serwera

 1. Dostawca gromadzi oraz przechowuje w serwerowych plikach logów dane, które przekazywane są przez przeglądarkę lub inne oprogramowanie użytkownika Serwisu, podczas korzystania ze strony internetowej Dostawcy, Serwisu oraz w związku z korzystaniem z Usług Dostawcy.
 2. Gromadzone w logach serwerowych są następujące dane:
  • publiczny adres IP z jakiego nadeszło połączenie,
  • nazwę Twojego urządzenia - identyfikacja realizowana jest przez protokół http, o ile jest możliwe,
  • pierwszy wiersz zapytania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę bajtów wysłanych przez serwer Dostawcy w ramach zapytania HTTP,
  • data oraz czas wykonywanych zapytań,
  • typu i wersji wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki oraz systemu operacyjnego,
  • informacje na temat Twojej aktywności w ramach serwisów Dostawcy, np. przeglądane zasoby - gromadzone w postaci adresów URL,
  • adres URL strony z jakiej nastąpiło przekierowanie - w przypadku, gdy przejście do serwisu Dostawcy zostało wykonane przez odnośnik widniejący na innej stronie,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły podczas realizacji połączenia,
  • inne dane, których gromadzenie wynika z obowiązków i wymagań ciążących na Dostawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. Dane te, wykorzystywane są wyłącznie w celu utrzymania oraz administracji Serwisem Dostawcy i nie są przetwarzane w celu skojarzenia ich z konkretnymi osobami.
 4. Zgromadzone przez Dostawcę logi serwerowe, przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane są jako materiał pomocniczy, służący do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Dostawcy.
 5. Dostawca może okazjonalnie przeprowadzać analizy informacji zebranych w logach systemowych w celu wykrycia problemów z działaniem serwisów internetowych Dostawcy, oraz w celu określenia danych statystycznych takich jak lista przeglądarek z których następowało łączenie się do serwisów Dostawcy. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis Dostawcy.

Pliki "cookies"

 1. W serwisach Dostawcy stosowane są pliki "cookies". Są to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na Twoich urządzeniach, gdy korzystasz z serwisów Internetowych. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na Twoim urządzeniu i unikalny identyfikator.
 2. Pliki "cookies" używamy w celu:
  1. utrzymania informacji o zalogowanym użytkowniku, dzięki temu usługi udostępnianie przez serwisy Dostawcy mogą działać w prawidłowy sposób i wyświetlać prawidłowe informacje;
  2. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. zbierania informacji o zachowaniu użytkowników i danych statystycznych, umożliwia to optymalizację działania i rozwój serwisów Dostawcy;
 3. W ramach Serwisu stosowane są:
  1. niezbędne pliki cookies tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie dokonywania rejestracji w ramach Serwisu;
  3. tzw. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
 4. Pliki "cookies" mogą być tworzone i używane przez podmioty zewnętrzne z którymi Dostawca współpracuje, takie jak Google, a także inne firmy biorące udział w programie Google AdSense.
 5. W większości przypadków, oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron Internetowych, domyślnie dopuszcza stosowanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Większość tego typu oprogramowania posiada także możliwość przeglądana i blokowana plików "cookies". Jeżeli chcesz je usunąć lub zablokować, skorzystaj z odpowiednich funkcji Twojego oprogramowania. Więcej przydatnych informacji na temat plików cookies mogą Państwo znaleźć pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl. Wyłączenie lub ograniczenie działania plików "cookies" może wpłynąć na funkcjonalności serwisów i stron internetowych, wliczając w to brak możliwości ich poprawnego użytkowania.
 6. Korzystając z serwisów internetowych Dostawcy bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.