Regulamin

I. Definicje

 • DOSTAWCA / UGU.PL - firma NETMIX, ul. Bóżnicza 12/4, 61-752 Poznań, NIP: 672-183-55-83, REGON: 302609233.
 • UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, firma lub organizacja, która zarejestrowała konto hostingowe w serwisie UGU.PL.
 • KONSUMENT - osoba fizyczna, która zarejestrowała konto i uruchomiła Usługi w celach innych niż związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • USŁUGA - świadczenie polegające na udostępnieniu Klientowi współdzielonej powierzchni dyskowej serwera i pasma łącza wg specyfikacji wymienionej na stronie internetowej Dostawcy.
 • CENNIK - wykaz opłat należnych Dostawcy z tytułu świadczenia Usług płatnych, dostępny po zalogowaniu w panelu użytkownika.
 • OKRES ABONAMENTOWY - czas na jaki została wykupiona usługa, liczony wg kolejnych dni.
 • TRANSFER - limit ruchu z i do sieci Internet ustalony przez Dostawcę i przypisany do usługi, mierzony w bajtach.
 • DARMOWE KONTO HOSTINGOWE - Konto hostingowe za którego założenie i użytkowanie Dostawca nie pobiera żadnych opłat, konto posiada włączony mechanizm doklejania reklam.
 • KONTO HOSTINGOWE BEZ REKLAM - Konto hostingowe na którym użytkownik może odpłatnie wyłączyć reklamy.
 • REKLAMA - Baner reklamowy umieszczony w górnej części stron Użytkownika.
 • SPAM - masowe rozsyłanie korespondencji e-mail o charakterze anonimowym, bez zgody adresata.
 • SPAM NA STRONIE INTERNETOWEJ - treści dodane przez automaty pozycjonujące, wpisy na forach i w komentarzach mające na celu pozycjonowanie innych witryn bądź namawiające do kupna towarów lub usług.

II. Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik rejestrując usługę oświadcza że akceptuje wszystkie punkty poniższego regulaminu.
 2. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usług profesjonalnie i z należytą starannością.
 3. Dostawca nie wprowadza żadnych ograniczeń związanych z transferem wygenerowanym przez konto. Zastrzega sobie jednak możliwość wprowadzenia ograniczeń wobec kont nadmiernie wykorzystujących przepustowość łącza i utrudniających poprawną pracę innym użytkownikom.
 4. Dla usług za które użytkownik uiścił opłatę dostawca gwarantuje ciągłość ich działania przez 98% czasu każdego opłaconego miesiąca.
 5. W przypadku wystąpienia przerwy w ciągłości świadczenia usług, dłuższej niż 2% czasu w danym miesiącu, użytkownik ma prawo do nieodpłatnego przedłużenia opłaconej usługi o jeden miesiąc.
 6. Dostawca ma prawo do zablokowania i usunięcia kont pustych, zawierających uszkodzone treści, rozsyłające spam, zawierające spam na stronie internetowej lub naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.
 7. Dostawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie świadczonych usług.
 8. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany.
 9. Użytkownik ma prawo zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, jest to równoznaczne z rezygnacją z usług świadczonych przez Dostawcę.
 10. Użytkownik rejestrując konto musi użyć adresu e-mail zarejestrowanego w innym serwisie niż Dostawcy.
 11. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o wszelkich zmianach zobowiązany jest powiadomić Użytkownika na 14 dni przed ich wejściem w życie.

III. Zamówienie

 1. Dostawca dokonuje uruchomienia Usługi po otrzymaniu od Użytkownika zamówienia.
 2. Zamówienie może być złożone w każdej formie wskazanej przez Dostawcę. W szczególności w postaci wypełnienia formularza na stronie Dostawcy.
 3. W przypadku zamówienia złożonego przez Użytkownika będącego konsumentem, oświadcza on że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług hostingowych przed upływem 10-dniowego terminu odstąpienia od umowy. Oznacza to że Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku uzasadnionej obawy że usługa będzie wykorzystywana do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem.

IV. Darmowe konto hostingowe

 1. Dostawca nie pobiera żadnych opłat za założenie i użytkowanie darmowego konta hostingowego.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo umieszczania na stronie Użytkownika kodu wyświetlającego reklamy, doklejony kod nie zmienia plików znajdujących się na koncie użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać zmian w doklejonym kodzie, zadba także o to aby reklamy były widoczne na jego stronie.
 4. Użytkownik nie może sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować osobom trzecim usług udostępnionych na jego koncie.
 5. Użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto.
 6. W celu utrzymania ciągłości działania usługi Użytkownik ma obowiązek zalogować się przynajmniej raz na 2 miesiące w panelu użytkownika.
 7. W przypadku braku logowań Użytkownik ma obowiązek przedłużyć ciągłość usługi poprzez podanie kodu wysyłanego na jego adres e-mail.
 8. W przypadku braku logowań do panelu i braku przedłużenia ciągłości działaniu usługi przy pomocy kodu, konto użytkownika zostanie zablokowane. Od momentu zablokowania użytkownik ma 30 dni na ponowną aktywację konta, jeżeli tego nie zrobi konto wraz z całą zawartością i usługami powiązanymi zostanie usunięte.
 9. Użytkownik rejestrując konto zobowiązany jest do uruchomienia na nim w pełni działającej strony internetowej.
 10. Użytkownik zobowiązuje się usunąć strony internetowe z których nie korzysta.
 11. Dostawca ma prawo do usunięcia stron które nie są używane.
 12. Użytkownik nie może umieszczać stron zawierających przekierowanie na strony inne niż znajdujące się na serwerach Dostawcy.
 13. Użytkownik nie może hotlinkować z zewnętrznych serwisów do plików znajdujących się na jego koncie.

V. Konto hostingowe bez reklam

 1. Konto hostingowe bez reklam posiada taką samą funkcjonalność jak darmowe konto hostingowe.
 2. Użytkownik dokonując płatności wyłącza mechanizm doklejania reklam na swoim koncie.
 3. Użytkownik dokonując płatności wyłącza mechanizm blokowania plików znajdujących się na jego koncie a wskazywanych z innych stron niż Dostawcy (hotlinkowanie).
 4. Wyłączenie reklam jest czasowe i zależy od wysokości wniesionej opłaty, szczegółowy cennik zamieszczony jest w panelu użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie wykupi kolejnego okresu abonamentowego reklamy zostaną ponownie włączone.

VI. Płatności

 1. Wysokość opłat za Usługi płatne ustalona jest wg Cennika obowiązującego w dniu zamawiania Usługi.
 2. Dostępne sposoby płatności za Usługi określone są w Cenniku, Dostawca korzysta z następujących operatorów płatności elektronicznych: mBank S.A. (PayNow)
 3. W trakcie procesu płatności Dostawca przekazuje dane Użytkownika do wybranego przez Użytkownika operatora płatności. Użytkownik wykonuje płatność z użyciem systemu operatora płatności, zgodnie z instrukcjami systemu operatora płatności.
 4. Aktywacja Usług płatnych następuje po zaksięgowaniu poprawnej płatności w systemie Dostawcy.
 5. Ewentualne koszty związane z wybranym przez Użytkownika sposobem płatności obciążają Użytkownika.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w płatnościach za Usługi w tym za opóźnienia związane z czasem niezbędnym do zaksięgowania operacji na rachunku bankowym Dostawcy.
 7. Zmiana cennika Usług w trakcie trwania wykupionego i opłaconego przez Użytkownika okresu abonamentowego nie wymaga dodatkowych opłat, nie powoduje także zwrotu różnic w abonamencie.
 8. W przypadku wykupienia przez Użytkownika Usługi i uiszczeniu opłaty, może on wystąpić do Dostawca o wystawienie faktury VAT, faktura zostanie dostarczona drogą mailową w postaci e-faktury.

VII. Ograniczenia

 1. Użytkownik nie może umieszczać na kontach udostępnionych przez Dostawcę treści pornograficznych, związanych z hazardem lub kasynami, uważanych za obraźliwe, niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem, treści związanych z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem).
 2. Użytkownik nie może umieszczać treści związanych z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili.
 3. Użytkownik nie może uruchamiać serwisów udostępniających gry multiplayer w przeglądarce.

VIII. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść stron zamieszczonych na jego koncie.
 2. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i wynikłe z tego powodu szkody, niezależnie od sposobu korzystania ze swoich usług.
 3. W żadnym przypadku Dostawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość opłat abonamentowych wniesionych przez Użytkownika w Okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, ataki internetowe, itp.).
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego korzystania z usług hostingowych przez Użytkownika.

IX. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawie wykupionych Usług.
 2. Reklamacja może zostać wysłana przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Dostawcy.
 3. Reklamacja musi zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika umożliwiające jego identyfikację, dane kontaktowe, określenie przedmiotu reklamacji wraz z powodem jej wniesienia, datę i podpis Użytkownika.
 4. Dostawca dołoży wszelkich starań aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania. Reklamacja konsumenta nie rozpatrzona w tym terminie zostaje uznana za uwzględnioną.
 5. Dostawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji powiadomi Użytkownika o jej uznaniu bądź odrzuceniu.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 marca 2023 r.